• English
  • 旧版回顾
  • 教职工
  • 学校主页
  • 加入收藏
王文宣 副教授
发布时间:2024/04/01   阅读量:

特聘副教授,博士生导师。主要从事天然药物和药物设计合成研究,利用质谱、核磁共振、计算化学、计算机辅助药物设计、人工智能等多学科的技术交叉融合,研究开发抗肿瘤、抗微生物、免疫抑制、代谢性疾病等创新药物。在科研上对各学科的新兴技术有浓厚兴趣,积极探索药物开发的新思路新方法。主持国家自然科学基金面上项目一项、国家自然科学基金青年基金一项、湖南省重点研发项目一项、湖南省自然科学基金青年项目一项,2022年湖湘青年英才项目资助。指导硕士研究生获得2023年湖南省研究生创新项目一项。

 

研究兴趣与方向

药物设计与合成、天然药物化学、计算药物化学、人工智能药学

 

2024研究生招生名额2,计划招生方向:

1. 药物设计和合成:抗高尿酸血症的活性分子的设计与合成。需求:最好有药物合成经验。

2. 人工智能药学:(1)基于深度学习的蛋白质核磁共振化学位移以及二维、三维谱图预测和化学位移信号归属;(2)药物分子生成、优化、代谢等性质预测。需求:编程基础,认真细致。

3. 天然药物化学:土壤微生物的新颖次生代谢产物发现,及活性测试、机理研究。需求:波谱解析和分离提取经验。

4. 自由探索:学生提出想法,与导师沟通后确认可行,可自由开展。

 

联系方式

wenxuanwang@tom.com

 

代表性论文:

人工智能和计算化学方向:

1. Wen-Jing Ai#, Jing Li#, Dongsheng Cao, Shao Liu, Yi-Yun Yuan, Yan Li, Gui-Shan Tan, Kang-Ping Xu, Xia Yu, Fenghua Kang, Zhen-Xing Zou, and Wen-Xuan Wang*. Journal of Natural Products, 2024, doi: 10.1021/acs.jnatprod.3c00862.

2. Jing Li, Ji-Kai Liu, and Wen-Xuan Wang*. The Journal of Organic Chemistry, 2020, 85: 11350-11358.

天然药物化学方向:

1. Yu-Fen Tan#; Ji-Song Mo#; Yi-Kun Wang; Wei Zhang; Yue-Ping Jiang; Kang-Ping Xu; Gui-Shan Tan; Shao Liu; Jing Li*; Wen-Xuan Wang*. Journal of Ethnopharmacology, 2023, 319: 117353.

3. Xiao-Qian Wu#, Jing Li#, Xi Zhou, Jing Wang, Yu-Fen Tan, Ji-Song Mo, Shao Liu, Kang-Ping Xu, Gui-Shan Tan, Wei Zhang, Wen-Xuan Wang*. Phytochemistry, 2023, 212: 113730.

4. Wen-Xuan Wang; Gui-Guang Cheng; Zheng-Hui Li; Hong-Lian Ai; Juan He; Jing Li*; Tao Feng*; Ji-Kai Liu*. Organic & Biomolecular Chemistry, 2019, 17: 7985-7994.

5. Wen-Xuan Wang; Xinxiang Lei; Hong-Lian Ai*; Xue Bai; Jing Li; Juan He; Zheng-Hui Li; Yong-Sheng Zheng; Tao Feng*; Ji-Kai Liu*. Organic Letters, 2019, 21: 1108-1111.

6. Wen-Xuan Wang; Xinxiang Lei; Yan-Ling Yang; Zheng-Hui Li; Hong-Lian Ai; Jing Li*; Tao Feng*; Ji-Kai Liu*. Organic letters, 2019, 21: 6957-6960.

7. Wen-Xuan Wang; Zheng-Hui Li; Tao Feng; Jing Li; Huan Sun; Rong Huang; Qing-Xia Yuan; Hong-Lian Ai*; Ji-Kai Liu*. Organic Letters, 2018, 20: 7758-7761.

8. Jing Li; Wen-Xuan Wang*; Zheng-Hui Li; Juan He; Rong Huang; Yong-Sheng Zheng; Lan-Qing Li; Xian Wang; Tao Feng*; Ji-Kai Liu*. Organic Letters, 2019, 21: 6145-6148.

药物设计和合成方向:

Fei Yang#, Kangping Xu#, Sha Zhang, Jinlin Zhang, Yaoren Qiu, Jin Luo, Guishan Tan, Zhenxing Zou, Wenxuan Wang*, Fenghua Kang*. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2022, 66: 116809.

上一条:阳国平 教授

下一条:余鹏 副教授